Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Baza materialna

Struktura w?asno?ciowa

 MAJ?TEK UCZELNI W TYS. Z?

Aktywa – maj?tek uczelni

Stan na dzie? 31.10.2006 r.

Struktura % aktywów na 31.10.2006 r.

A.

 

Aktywa trwa?e

 

345 256,4

87,0

I.

Warto?ci niematerialne i prawne

436,1

0,1

II.

Rzeczowe aktywa trwa?e

341 235,5

86,0

III.

Nale?no?ci d?ugoterminowe

10,7

-

IV

Inwestycje d?ugoterminowe

3 574,1

0,9

V.

D?ugoterminowe rozliczenie mi?dzyokresowe

-

 

B.

 

Aktywa  obrotowe

 

51 457,5

13,0

I.

Zapasy 

3 033,4

0,8

II.

Nale?no?ci krótkoterminowe

41 288,3

10,4

III.

Inwestycje krótkoterminowe

7 135,8

1,8

IV

Krótkoterminowe rozliczenia mi?dzyokresowe

-

 

Suma aktywów

396 713,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informacj? wytworzono:

Kwestura

za tre?? odpowiada:

 mgr Joanna Wasiak .

data wytworzenia:

23-11-2006 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1699 razy (w tym z UWM 222 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-04
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa